Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image

ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาข
อรับบริการจาก อบต.แหลมสัก
ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู
้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสแกน QR Code ตามลิ้งค์ที่แสดงอยู่นี้
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (04 มิ.ย. 2563)  
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ อบต.แหลมสัก (27 พ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2563 (02 ม.ค. 2563)  
แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็... (12 ธ.ค. 2562)
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ป... (10 ต.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนฯ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) (31 พ.ค. 2562)
แจ้งเบาะแสการทุจริต (23 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2562 (01 ม.ค. 2562)
จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2561 (14 ธ.ค. 2560)
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (22 ก.ย. 2560)
การยื่นชำระภาษีประจำปี (01 ม.ค. 2559)
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ... (04 ธ.ค. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559 อบต.แหลมสัก (01 ต.ค. 2558)
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ผู้นำดีเด่น ปี 2558 (02 ก.ค. 2558)
Responsive image

อบต.แหลมสักร่วมกับจิตอาสา... (28 ส.ค. 2563)  

อบต.แหลมสักร่วมกับอุทยานธ... (28 ส.ค. 2563)  

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว ป้องก... (26 มิ.ย. 2563)  

นายก อบต.แหลมสัก ร่วมติดต... (23 มิ.ย. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว การป้... (26 พ.ค. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว วิธีก... (26 พ.ค. 2563)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว เอาตั... (26 ส.ค. 2562)

ผลการประเมินความพึงพอใจใน... (20 ส.ค. 2562)

เรื่องน่ารู้ใกล้ตัว เตรีย... (26 ก.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติ... (10 มิ.ย. 2562)

ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติ... (10 มิ.ย. 2562)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (09 ก.ค. 2561)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (09 ก.ค. 2561)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (09 ก.ค. 2561)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (02 ก.ค. 2558)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (02 ก.ค. 2558)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (02 ก.ค. 2558)

รับรางวัลองค์กรปกครองส่วน... (02 ก.ค. 2558)

(02 ก.ค. 2558)

รางวัลองค์การส่วนปกครองท้... (04 ก.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. คลองไข่เน่า หมู่ที่ 6 (08 เม.ย. 2564)  
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างไฟฟ้าถนนแบบพลังแสงอาทิตย์ (07 เม.ย. 2564)  
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (05 เม.ย. 2564)  
สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (01 เม.ย. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริห... (02 มี.ค. 2564)
สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (01 มี.ค. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงฝาคูระบายน้ำ สายอ่าวน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก ... (05 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying Uni... (22 ม.ค. 2564)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ... (11 ม.ค. 2564)
สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 (01 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทุ่งค้อ หมู่ที่ 6 (09 ธ.ค. 2563)
สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริ... (30 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ปรับปรุงห้องประชุม อบต.แหลมสัก ม. 5 (26 พ.ย. 2563)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/... (24 พ.ย. 2563)
ประกาศ เปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Cape Seal สายเขาหมี-นา... (16 พ.ย. 2563)
สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (02 พ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ซื้อติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา ม.1 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) (26 ต.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (19 ต.ค. 2563)
ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม 2 ) (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image