Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป


สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  ตำบลแหลมสัก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภออ่าวลึก อยู่ห่างจากตัวอำเภออ่าวลึกประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดกระบี่ ประมาณ 53 กิโลเมตร มีถนนสายสำคัญตัดผ่าน สายอำเภออ่าวลึก - แหลมสัก ทางหลวงหมายเลข 4039
เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก มีเนื้อที่ 94 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ   58,750  ไร่

แหล่งน้ำ
     แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ ได้แก่ คลองมังคุด, คลองโศก, คลองทางข้าง, ห้วยยางหัก, ห้วยวังหิน (บ้านคลองแรด), คลองบ้านทุ่ง (บ้านอ่าวน้ำ), คลองน้ำเค็ม, คลองลานกวาง, คลองพรือ, คลองเข้ขบ, พรุคลองทราย (บ้านหินราว), คลองนาว, คลองหล้าหมาด (บ้านในไส) ส่วนใหญ่แหล่งน้ำเหล่านี้มักจะประสบปัญหาน้ำแห้งขอด หรือมีสภาพตื้นเขินในหน้าแล้ง ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี
 - ลำน้ำ/ลำห้วย                               จำนวน       5  สาย
 - บึง/หนอง                                    จำนวน       1  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 - ระบบประปาหมู่บ้าน (อบต. ให้บริการ) จำนวน       3  หมู่บ้าน
 - ฝาย                                            จำนวน       2  แห่ง
 - บ่อน้ำตื้น                                      จำนวน     95  แห่ง
 - บ่อโยก                                        จำนวน       4  แห่ง

ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่ลาดชัน  มีความลาดชันเล็กน้อยถึงปานกลาง จากตอนกลางของตำบลลาดต่ำลงมา 2 ฝั่งตะวันออกและตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ตำบล
     พื้นที่ราบ  กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มีประมาณร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ตำบล
     พื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก  จะอยู่สลับกันไปตามความลาดเทของพื้นที่ตามแนวเหนือใต้ของตำบล และลาดต่ำเขตลุ่มชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
: ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
: ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
: ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิอากาศ

     
ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี มี 2 ฤดู คือ
     1. ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน
     2. ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม
     อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 34 - 36 องศาเซลเซียส – อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 23 - 25 องศาเซลเซียส