Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนสายที่ติดต่อกับอำเภอและจังหวัด
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 (ถนนเพชรเกษม) เชื่อมโยงระหว่างตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก โดยผ่านตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกใต้
ถนนสายที่ติดต่อระหว่างตำบล
 - ถนนคอนกรีตสายบ้านคลองแรด – บ้านหินราว
 - ถนนคอนกรีตสายบ้านในไส – บ้านหินราว
 - ถนนคอนกรีตสายบ้านอ่าวน้ำ
 - ถนนคอนกรีตสายท่าเรือ
 - ถนนคอนกรีตทับโป๊ะ
 - ถนนคอนกรีตสายเกาะเคียน
 - ถนนคอนกรีตสายเกาะยอ


การโทรคมนาคม

 - ที่ทำการไปรษณีย์                      จำนวน       -  แห่ง
 - โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน                จำนวน       -  แห่ง  
 - หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน         จำนวน       4  แห่ง (หมู่ที่ 1, 2, 5 และ 6)


การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 4 หมู่บ้าน 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ  ได้แก่ คองมังคุด, คองโศก, คลองทางข้าง, ห้วยยางหัก, ห้วยวังหิน (บ้านคลองแรด) , คลองบ้านทุ่ง (บ้านอ่าวน้ำ), คลองน้ำเค็ม, คลองลานกวาง, คลองพรือ, คลองเข้ขบ, พรุคลองทราย (บ้านหินราว), คลองนาว, คลองหล้าหมาด (บ้านในไส) ส่วนใหญ่แหล่งน้ำเหล่านี้ มักจะประสบปัญหาน้ำแห้งขอด หรือมีสภาพตื้นเขินในหน้าแล้ง  ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรได้ตลอดปี
   - ลำน้ำ / ลำห้วย       5  สาย
   - บึง / หนอง             1  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ระบบประปาหมู่บ้าน   4  หมู่บ้าน 
   - ฝาย                           2  แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น                  95 แห่ง
   - บ่อโยก                      4  แห่ง

บริการสาธารณะด้านอื่น ๆ 
    - ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน    4  แห่ง  (หมู่ที่ 1,2,5 และ 6)