Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดไว้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)
2. ยุทธศาสตร์เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน


กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
3. ส่งเสริมด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมด้านการเกษตรชีวภาพ เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
7. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
8.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.พัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบการบริการจัดการสาธารณะ
10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน