Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก 

1. ด้านพัฒนาคนและสังคม
    พัฒนาคนและสังคม เป็นการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันในเขตตำบลแหลมสักมีปัญหาเรื่องยาเสพติด แพร่กระจายภายในตำบล ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตโดยปราศจากยาเสพติด ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
2. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตลอดจนสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสพภัย คนชรา ครอบครัวผู้ยากจนได้รับการดูแล และเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
4. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพและพลานามัยที่ดีขึ้น
5. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย
7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักศาสนา กิจกรรมด้านศาสนกิจ ตลอดจนจริยธรรมให้ดำเนินชีวิตในสังคมอย่างสงบเรียบร้อย
     เป้าหมาย
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนภายในตำบล
2. เด็กก่อนวัยเรียนประมาณ 90 % ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. เด็กนักเรียนมีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. ประชาชนภายในตำบลมีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
5. เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอย่างต่อเนื่องทุกปี
6. ผู้ดอยโอกาสทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
8. ประชาชนและเยาวชนมีสถานที่เล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกหมู่บ้าน
     แนวทางดำเนินงาน
1. จัดให้เยาวชนและประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน
2. จัดให้มีการรณรงค์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งให้โทษ
3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
4. จัดให้มีสนามกีฬาตำบล และสวนสาธารณะประจำตำบล
5. พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
6. ส่งเสริมอุดหนุนผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
8. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษา
9. รณรงค์รักษาความสะอาดภายในตำบลและครัวเรือน
10. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียนเห็นความสำคัญและทราบการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาอยู่เสมอ
11. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับจำนวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการดูแล
12. สนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้านปัญหายาเสพติดให้โทษ
13. จัดให้มีสถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายทุกวัน
14. สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านศาสนา และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
15. ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านวิชาการในโรงเรียน
16. จัดให้มีศูนย์กีฬาตำบล และศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
17. สนับสนุนทางด้านสาธารณสุข สถานีอนามัย เพื่อพัฒนาการบริการให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
18. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กและเยาวชน และกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียน


2. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
    การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักควรกระทำเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอ บางส่วนว่างงาน สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำการสร้างงานอื่น โดยยึดกลุ่มอาชีพให้มีลักษณะเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนตลาดชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่างๆ
     เป้าหมาย
ให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท
     แนวทางการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
2. ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพในท้องถิ่น
3. จัดหาแหล่งเงินทุน
4. จัดหาอุปกรณ์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร จัดให้มีการศึกษางานอาชีพต่อกลุ่มต่างๆ
5. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพ
6. จัดให้มีตลาดการค้าท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมือง
7. จัดฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพ


3. ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกีฬา
    เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการกีฬา และทะนุบำรุงศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม
2. เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
4. เพื่อส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม
5. เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อ
6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในศูนย์เด็กเล็ก
     แนวทางการดำเนินงาน
1. ดำเนินการ/จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิม
2. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา
4. ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
6. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
7. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในศูนย์เด็กเล็ก


4. ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
    การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นการพัฒนาเพื่อจัดการแก้ไขเกี่ยวกับปริมาณน้ำ อุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในเขตตำบลแหลมสัก ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับบริโภคเพียงพอ
2. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรที่เพียงพอ
     เป้าหมาย
1. จัดหาแหล่งน้ำในตำบลเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. จัดสร้างภาชนะกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้บริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี
3. ขุกลอกแหล่งน้ำเดิมให้สามารถบริโภคได้มากขึ้น
4. ขุดสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร


5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพ ลักษณะทางกายภาพ ปรับปรุงบริเวณพื้นที่และการก่อสร้าง สาธารณูปการต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมความสะดวกสบาย เกิดความสวยงาม
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
2. เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตร
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าภายในตำบล เพื่อให้ความสว่าง
4. เพื่อให้การบริการด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึงและเพียงพอ
5. เพื่อให้มีระบบประปาหมู่บ้านอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
     เป้าหมาย
1. บุกเบิกถนนสายใหม่ลงดินลูกรัง เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
2. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลที่ชำรุด
3. ปรับปรุงถนนดินลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีต คสล. และถนนลาดยาง
4. มีถนนที่ได้มาตรฐานตามเขตชุมชนทุกหมู่บ้าน
5. ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
6. ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตชุมชน
7. ทุกหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์บ้านบริการทุกหมู่บ้าน
8. ทุกหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ที่มีคุณภาพทันสมัยอย่างทั่วถึง
9. มีระบบประปาหมู่บ้านใช่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน
     แนวทางดำเนินงาน
1. บุกเบิกตัดถนนสายใหม่ เชื่อมระหว่างหมู่บ้านเพื่อการสัญจร บุกเบิกตัดถนนสายใหม่เพื่อสะดวกในการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
2. ตั้งงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงถนน ตลอดจนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของบประมาณก่อสร้างเพื่อให้ได้ถนนมาตรฐาน
3. ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอขยายเขตไฟฟ้าตั้งงบประมาณติดตั้งเพิ่มเติมไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซม
4. ประสานงานองค์การโทรศัพท์ขอขยายเขตเครือข่ายโทรคมนาคม
5. ตั้งงบประมาณปรับปรุงหอกระจายข่าว เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
6. ตั้งงบประมาณปรับปรุงระบบประปา ตลอดจนประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณที่ก่อสร้างระบบประปาให้ได้มาตรฐาน


6. ด้านพัฒนาการเมืองการบริหาร
    เป็นการพัฒนาการเมือง การบริหาร การปกครอง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก มีความมั่นคงและมีความหมายต่อประชาชนในท้องถิ่น เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพทางการบริหารก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพื่อสร้างสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกการมีส่วนร่วม และมีความรู้สึกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นของตนเอง
3. เพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลา
4. เพื่อให้มีการจัดการก่อสร้าง สถานที่ และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
     เป้าหมาย
1. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการบริหาร แสดงความคิดเห็น
2. พนักงานส่วนตำบลมีสถานที่ สถานที่อาศัย ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทันสมัย
3. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาชนในตำบลทางด้านการเมืองการบริหารอย่างต่อเนื่อง
2. จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานส่วนตำบล
3. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการประชาชนตลอดจนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
4. จัดให้มีบุคลากรเพิ่มเติมเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน


7. ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
    เป็นการพัฒนาด้านสารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักให้มีศักยภาพ
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชากรในตำบลมีสุขภาพที่แข็งแรง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพให้ดีขึ้น
3. เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. เพื่อควบคุมป้องกันโรค และพาหะนำโรคทุกชนิดในเขตตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่ง กำจัดหนู ยุง แมลงอย่างต่อเนื่อง
     เป้าหมาย
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคติดต่อภายในตำบล
2. ประชาชน/ นักเรียนร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
     แนวทางการดำเนินงาน
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ
2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
3. จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้เด็กภายในโรงเรียน
4. ควบคุมป้องกันโรค และพาหะนำโรคทุกชนิดในเขตตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งกำจัดหนู ยุง แมลงอย่างต่อเนื่อง


8. ด้านอื่นๆ (ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว)
    เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล เพื่อชักจูงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคต
     วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของตำบล
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะอาด ความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอ จังหวัด รวมทั้งระดับประเทศ
     เป้าหมายการพัฒนา
1. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป
2. ประชาชนทุกคนรู้จักหวงแหน และรักษาแหล่งท่องเที่ยว
3. รักษาแหล่งท่องเที่ยวไม่ให้โดนทำลาย
4. ประชาชนมีงานทำจากการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
     แนวทางการดำเนินงาน
1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
2. ประสานงานกับหน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
3. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว
4. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนถึงการรักษาดูแลสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการรักษาความสะอาด