Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ต.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ปรับปรุงครัั้งที่ 2)
12 ต.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง ขอแก้ไขประกาศ กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักและนายกองค์การบร
11 ต.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักวันแรก (11 ต.ค. 2564)
08 ต.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
08 ต.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
08 ต.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก คู่มือประชาชนเลือกตั้ง
30 ก.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศใช้แผนพัฒนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก (พ.ศ.2566-2570)
17 ส.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง 1669
16 ส.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประกาศฉบับที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
11 มิ.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก คำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษาฯ
Responsive image