Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 มิ.ย. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
27 พ.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ อบต.แหลมสัก
02 ม.ค. 2563 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2563
12 ธ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
10 ต.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
31 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ขอเชิญเข้าร่วมการพิจารณาร่างแผนฯ พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
23 พ.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แจ้งเบาะแสการทุจริต
01 ม.ค. 2562 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2562
14 ธ.ค. 2560 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก จดหมายข่าว เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2561
22 ก.ย. 2560 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Responsive image