Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การส่งเสริมความโปร่งใส
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 พ.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
07 พ.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
07 พ.ค. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563
27 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
27 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
21 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564
21 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
21 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก มาตรการป้องกันการรับสินบน
21 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก มาตรการป้องกันความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 เม.ย. 2564 กระบี่ อ่าวลึก อบต.แหลมสัก มาตรการป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
Responsive image