Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก) เรื่อง การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)
                   เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามภารกิจ
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการเพิ่มเติม
จำนวน 3 รายการ ซึ่งไม่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อันเป็นอำนาจของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมสัก  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 32
                   องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก จึงขอประกาศโอนงบประมาณดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
                   ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565
 
 
                                                        อนันต์  เจ้าทรัพย์
                                                    (นายอนันต์  เจ้าทรัพย์)
                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 6/2565)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565