Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 รายการ ซึ่งอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  โดยอาศัย
อำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29
                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯข้อ 32 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก จึงขอประกาศโอนงบประมาณ
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
                    ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2565
 
 
                                                            อนันต์  เจ้าทรัพย์
                                                        (นายอนันต์  เจ้าทรัพย์)
                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565