Responsive image
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน
รายงานความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสถานะทางการคลัง
การส่งเสริมความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
อำนาจหน้าที่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือประชาชน/คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนดำเนินงาน / แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผน ปปช.
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
E-Service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถามตอบ
ติดต่อสอบถาม/รับฟังความคิดเห็น
Social Network
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นาง อรสา เงินมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.0894641356
Responsive image
Responsive image
Responsive image
น.ส.ดุจดวงเดือน ใจสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0969358704
Responsive image
นางสาวทิพธัญญา บุญฤทธิ์
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางอัฉราภรณ์ สมขันธุ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวเรวดี บุตรพิษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางบังอร เพ็ชรพวง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นาย จิรักษ์ แสดงมิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Responsive image
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นางสาวกรรณิการ์ สนิทมัจโร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสมพงษ์ สาเหล้
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสมสุข ชัยฤกษ์
นักการ